MARINA
KĄTY RYBACKIE

Marina w Kątach Rybackich jest fantastycznym miejscem dla wszystkich odpoczywających nad zalewem wiślanym

MARINA
KĄTY RYBACKIE

Marina w Kątach Rybackich jest fantastycznym miejscem dla wszystkich odpoczywających nad zalewem wiślanym

DZIERŻAWIMY MIEJSCE POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ NA MARINIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW.

CENNIK

Parking

Opłata za parking (samochód do 3,5t)

 • W godz od 6 00- 20 00 – 10zł

 • Doba (do godz: 10:00 następnego dnia) 20zł

 • Tydzień – 100zł

 • Dwa tygodnie – 200zł

 • Miesiąc – 350 zł

 • Miejsce postojowe Dla rezydentów – 100zł / miesiąc

Miejsce postojowe kamper

 • Doba – 80zł

 • Tydzień – 400zł

 • 14 dni – 800zł

 • Miesiąc – 1500zł + 15 zł / osobę za dobę

 • Toaleta – 2zł (dla osób przebywających ponad 7 dni w cenie.)

 • Prysznic – 10zł

 • Woda – 10zł za napełnienie zbiornika

Postój na wodzie przy Y-bomie

 • 50zł / dobę niezależnie od wielkości jednostki

 • Prąd – 20zł / dobę

 • Woda – 10zł / uzupełnienie zbiornika

 • Toaleta – 2zł / osobę

 • Prysznic – 10zł / osobę

Slip, Pole namiotowe

 • 40zł za każdorazowe wykorzystania slipu

 • Pole namiotowe: Namiot: 20zł + 15zł/ osobę

Zimowanie łodzi na placu monitorowanym i strzeżonym

Do uzgodnienia pod nr tel: 724 205 323
Świadczymy usługi wyciągania łodzi z wody i transport na plac.

REGULAMIN PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

1. Przystania zarządza Actus House Wojciech Pustkowski
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych wydawanych przez obsługę Przystani Żeglarskiej
3. Na terenie przystani8obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi miejscami.
4. Przystań Żeglarska w Katach Rybackich przyjmuje jednostki o długości kadłuba do 12 m i zanurzeniu nie przekraczającym 1,5 m.
5. Zabrania się wstępu na teren przystani żeglarskiej oraz korzystania ze sprzętu pływającego osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
6. Kapitanowie jednostek pływających korzystających z postoju na przystani w Katach Rybackich , zarówno tych należących do stałych Użytkowników jak i należących do czasowych Gości, są zobowiązani do informowania Bosmana o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu lub bezpośrednio w bosmanacie, wypełniając Książkę Portowa.
7. Jednostki należące do czasowych Gości, które opuszczają Przystań bez zgłoszenia zakończenia postoju, będą miały naliczane należności z tytułu postoju za wszystkie dni aż do momentu ich uregulowania.
8. Każdorazowe wodowanie i podnoszenie jednostek przy pomocy dźwigu lub slipy może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody Bosmana.
9. Wjazd dźwigu na teren Przystani powinien być zawsze uzgodniony z Bosmanem.
10. Miejsce postoju jednostki, o ile nie wynika to z wcześniej zawartej umowy, wyznacza bosman.
11. Miejsca przydzielane jednostkom czasowych Gości nie są miejscami stałymi.
12. Miejsca przyznawane jednostkom Najemców nie są miejscami stałymi.
13. Kapitanowie jednostek są odpowiedzialni za cumowanie, utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku na swojej jednostce pływającej.
14. Kapitanowie jednostek winni pozostawić miejsce cumowania w niepogorszonym stanie i w należytym porządku. Za pozostawienie miejsca cumowania, bądź postoju na ladzie, w nieładzie naliczana będzie dodatkowa opłata.
15. Każda jednostka pływająca musi być cumowania w sposób zaakceptowany przez Bosmana,nie może utrudniać cumowania innych jednostek i zajmować więcej przestrzeni do cumowania niż to wynika z wniesionej opłaty.
16. W wyjątkowych sytuacjach Bosman może wskazać stałym Najemcom oraz Gościom inne miejsce do cumowania niż dotychczas zajmowane. W przypadku braku kontaktu z załoga lub niezastosowania się do wskazań Bosman może dokonać przecumowania jednostki w inne miejsce. To samo dotyczy postoju jednostek na ladzie.
17. Rutynowa konserwacja jednostek pływających może być wykonywana w miejscu do cumowania ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez zarządcę obiektu lub osoby przez niego upoważnionej.
18. Prace na łodziach powinny być wykonywane w taki sposób i o takiej porze, żeby nie były uciążliwe dla innych użytkowników przystani.
19. Każda jednostka pływająca, zacumowana na terenie przystani, której stan wskazuje, ze może zatonąć, może zostać usunięta z przystani na koszt właściciela.
20. Opłaty za usługi i postój na terenie przystani reguluje cennik dostępny w bosmanacie oraz na stronie internetowej marina-katyrybackie.pl
21. Wpłynięcie na teren przystani i korzystanie z jej usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie i cenniku.
22. Formalności oraz opłaty związane z postojem jednostek Gości należy regulować w bosmanacie, niezwłocznie po zacumowaniu. Opłaty za postój jednostek gości wnosi się gotówka lub karta,z góry za zadeklarowany czas postoju.
23. W razie zamiaru przedłużenia postoju ponad pierwotnie zadeklarowany czas, kapitan jednostki powinien, najpóźniej w ostatnim dniu opłaconego postoju, złożyć nowa deklaracje postoju i w razie jej przyjęcia uiścić opłatę za kolejne dni. Przyjęcie deklaracji nie jest gwarantowane i zależy od tego czy na przystani będą wolne miejsca do cumowania.
24. Na wezwanie Bosmana kapitan ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki i załogi.
25. Na wezwanie Bosmana, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się, dobić do wskazanego miejsca i przerwać podróż.
26. Kapitan/Właściciel jednostki, który nie ureguluje opłaty lub odmówi przedłożenia wymaganych dokumentów lub podpisania dokumentów regulujących prawo postoju na przystani zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia jednostki z przystani.
27. W przypadku pozostawienia na terenie przystani jednostek pływających bez wymaganego tytułu prawnego Actus House dochodzić będzie opłaty za bezumowny postój zgodnie z cennikiem.
28. Osoba podpisująca deklaracje postoju wskazuje podmiot w imieniu, którego zawiera umowę o postój. Występowanie w imieniu innej osoby w tym osoby prawnej wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do reprezentacji.
29. Jednostki pływające z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po porcie z minimalna prędkością.
30. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz akwenu przystani jachtowej bez zgody zarządcy obiektu lub osoby przez niego upoważnionej.
31. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub przystani.
32. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stworzyć inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia .
33. Użytkownicy przystani zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
34. Użytkownicy przystani powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla innych Użytkowników oraz osób przebywających na terenie przystani.w szczególności Użytkownicy przystani są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz.22:00-06:00.
35. Zarządca obiektu lub upoważniona przez niego osoba mogą w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady Regulaminu przystani.
36. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkowników Regulaminu przystani lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niezaprzestanie tego na wezwanie pracowników przystani ,pracownicy zobowiązani są wezwać Policję w celu przywrócenia porządku.
37. Kapitan jednostki i wszyscy członkowie załogi solidarnie ponoszą pełna odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w szczególności za zniszczenia wyposażenia przystani i pomieszczeń bosmanatu, za uszkodzenie innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie środowiska. Kwotę należności określa protokół strat.
38. Actus House nie odpowiada za niezawinione szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi.
39. Actus House nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie przystani bądź na jachtach.
40. Psy przebywające na terenie przystani musza być prowadzone na smyczy i w kagańcu.
41. Samochody parkować należy na miejscach do tego wyznaczonych. Wjazd w pobliże nabrzeży i na plac manewrowy tylko za zgoda bosmana na czas niezbędny do dokonania czynności związanych z zaopatrzenia jednostki pływającej.
42. Actus House nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pojazdach.
43. Zabrania się parkowania pojazdów na placu manewrowym i terenie zielonym przystani.
44. Jeżeli działalność przystani zostanie ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Actus House nie ponosi odpowiedzialności, Użytkownikom nie przysługują w stosunku do Actus House żadne roszczenia ponad zwrot kwot wpłaconych na poczet korzystania z przystani proporcjonalnie do czasu, kiedy nie mogli z niej korzystać.

Skorzystaj z naszej mariny!

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty – zostaw swoje dane kontaktowe – a MY skontaktujemy się z Tobą!

  Marina Kąty Rybackie

  Telefon: +48 724–205–323